Aelod o Gangen Codi Arian / Fundraising Branch Member - Llandudno

Aelod o Gangen Codi Arian / Fundraising Branch Member - Llandudno

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/FR&events_branchgroup2.jpg
Volunteer location
Llandudno, Clwyd
Latitude and longitude (Vol locations)
53.322859, -3.801641
Time commitment
Entirely flexible
Team
Fundraising Marketing & Media
Responsible to
Branch Chair
Safeguarding level
1: Awareness and understanding of safeguarding policy required upon commencement of role.
Closing Date
31-07-2022
Reference
V14087
Documents (please view all documents)

Mae gan yr RNLI rwydwaith o dimau codi arian lleol sy’n trefnu amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau a gododd £14 miliwn y llynedd i achub bywydau ar y môr. Mae pob tîm yn cael ei gefnogi gan Reolwr Cymunedol, ond aelodau’r tîm eu hunain sy’n penderfynu ar amrywiaeth ac amlder y digwyddiadau codi arian.

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Byddwch yn galluogi criwiau bad achub gwirfoddol yr RNLI i achub bywydau ar y môr trwy gynnal a chefnogi gweithgarwch codi arian hollbwysig yn eich cymuned leol. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Cefnogi a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau codi arian drwy gydol y flwyddyn
 • Mynychu cyfarfodydd a chydweithio â gwirfoddolwyr eraill
 • Awgrymu, hyrwyddo a gweithredu syniadau i godi arian
 • Datblygu dealltwriaeth o waith yr RNLI a bod yn llysgennad ac eiriolwr cadarnhaol
 • Annog a chroesawu aelodau a chefnogwyr newydd i’r RNLI, gan wireddu ein hethos Un Criw

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr codi arian a digwyddiadau 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau rhyngbersonol da a’r gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Hyder wrth drin arian
 • Agwedd hyblyg at ymgymryd â gwahanol dasgau
 • Yn agored i newid ac yn barod i gyfrannu a rhoi cynnig ar syniadau newydd

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
  • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

 Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â Thîm Gwirfoddoli’r RNLI ar 01202 663346 neu drwy anfon neges e-bost at [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

The RNLI has a network of local fundraising teams organising a wide range of activities and events which last year raised £14 million to save lives at sea. Each team is supported by a Community Manager, although the range and frequency of fundraising events is determined by the team members themselves.

The impact you will make 

You will enable volunteer RNLI lifeboat crews to save lives at sea by carrying out and supporting vital fundraising activity in your local community. 

What you will be doing 

 • Taking part in and supporting fundraising events and activities throughout the year
 • Attending meetings and collaborating with other volunteers
 • Suggesting, promoting and implementing ideas to raise funds
 • Developing an understanding of the work of the RNLI and being a positive ambassador and advocate
 • Encouraging and welcoming new members and supporters into the RNLI, driving our One Crew ethos

Find out more about becoming a fundraising and events volunteer 

What you need for this role 

 • Enthusiasm
 • Good interpersonal and team working skills
 • Confident handling cash
 • A flexible approach to taking on different tasks
 • Open to change and willing to contribute and try out new ideas

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or if you have a question please contact the RNLI’s Volunteering Team on 01202 663346 or by email on [email protected]