Cadeirydd Cangen / Branch Chairperson - Aberdyfi

Cadeirydd Cangen / Branch Chairperson - Aberdyfi

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/FR&events_branchgroup3.jpg
Volunteer location
Aberdyfi, Gwynedd
Latitude and longitude (Vol locations)
52.5483883, -4.031293
Time commitment
Entirely flexible
Team
Fundraising Marketing & Media
Responsible to
Community Manager
Safeguarding level
1: Awareness and understanding of safeguarding policy required upon commencement of role.
Closing Date
28-08-2022
Reference
V14086
Documents (please view all documents)

Mae gan yr RNLI rwydwaith o dimau codi arian lleol sy’n trefnu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau a gododd £14 miliwn y llynedd i achub bywydau ar y môr. Mae pob tîm yn cael ei gefnogi gan Reolwr Cymunedol, ond aelodau’r tîm eu hunain sy’n penderfynu ar amrywiaeth ac amlder y digwyddiadau codi arian. 

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn chwilio am Gadeirydd Cangen i arwain Cangen Aberdyfi. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Byddwch yn galluogi criwiau bad achub gwirfoddol yr RNLI i achub bywydau ar y môr trwy arwain gwirfoddolwyr mewn gwaith codi arian hollbwysig yn eich cymuned leol. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Arwain ac ysgogi aelodau’r grŵp i wneud gwaith codi arian hollbwysig
 • A chithau’n gyswllt allweddol ar gyfer y grŵp, byddwch yn gweithio gyda’r Rheolwr Cymunedol tuag at dargedau codi arian a datblygu’r grŵp yn gyffredinol
 • Annog a chroesawu aelodau a chefnogwyr newydd i’r RNLI a sbarduno ein hethos Un Criw
 • Trefnu cyfarfodydd a chynorthwyo mewn digwyddiadau a gweithgareddau codi arian

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr codi arian a digwyddiadau 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau rhyngbersonol da a phrofiad o arwain
 • Sgiliau TG sylfaenol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r hyder i siarad yn gyhoeddus
 • Hyder wrth drin arian

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

The RNLI has a network of local fundraising teams organising a wide range of activities and events which last year raised £14 million to save lives at sea. Each team is supported by a Community Manager, although the range and frequency of fundraising events is determined by the team members themselves. 

We are currently looking for a Branch Chairperson to lead the Aberdovey Branch. 

The impact you will make 

You will enable volunteer RNLI lifeboat crews to save lives at sea by leading volunteers in vital fundraising activity in your local community. 

What you will be doing 

 • Leading, guiding and motivating group members to deliver vital fundraising activity
 • As the key contact for the group, working with the Community Manager towards fundraising targets and development of the group overall
 • Encouraging and welcoming new members and supporters into the RNLI and driving our One Crew ethos
 • Organising meetings and assisting at fundraising events and activities

Find out more about becoming a fundraising and events volunteer 

What you need for this role 

 • Enthusiasm
 • Good interpersonal and leadership experience
 • Basic IT skills
 • Excellent communications skills and confident speaking in public
 • Confident handling money

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed