Cadeirydd Grŵp Rheoli Bad Achub/Chair Lifeboat Management Group

Cadeirydd Grŵp Rheoli Bad Achub/Chair Lifeboat Management Group

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_ALB1.jpg
Volunteer location
Beaumaris, Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.2622146606445, -4.09085416793823
Time commitment
Variable with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Area Lifesaving Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
08-08-2021
Reference
V12354
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI ym Miwmares yn chwilio am wirfoddolwr i ymuno â’r tîm presennol yn rôl Cadeirydd Grŵp Rheoli’r Bad Achub. 

Dathlodd Gorsaf Bad Achub Biwmares 100 mlynedd ryfeddol o hanes achub bywydau ar 23 Medi 2014. Mae ei chriwiau wedi cael eu hanrhydeddu â 12 gwobr am ddewrder yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Gwirfoddolwyr yw holl aelodau Criw’r Bad Achub, a arweinir gan y Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub a’r Dirprwy Awdurdodau Lansio, gyda chymorth tîm Criw’r Lan. Mae holl aelodau criw’r bad a chriw’r lan yn dilyn Cynllun Hyfforddi Cymhwysedd cenedlaethol yr RNLI ac yn ymateb i declynnau galw pan fydd cais i lansio’r badau achub. Mae’r tîm ehangach yn cynnwys codwyr arian gwirfoddol, gwirfoddolwyr siop a gwirfoddolwyr diogelwch dŵr. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy sicrhau cyfathrebu da, rhannu gwybodaeth a chydweithio rhwng yr RNLI, aelodau’r tîm lleol a’r gymuned leol, a thrwy ddarparu arweinyddiaeth leol dda. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Darparu arweinyddiaeth leol i sicrhau bod holl swyddogaethau’r orsaf leol yn cael eu cydlynu a bod gwybodaeth yn cael ei rhannu, a datblygu dull ar y cyd o gynrychioli gweithgareddau’r RNLI i’r gymuned leol
 • Cynnal cyfarfodydd rheolaidd ag aelodau o Grŵp Rheoli’r Bad Achub i drafod yr holl faterion sy’n ymwneud â’r RNLI yn lleol, gan sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw o’r cyfarfodydd hyn a chytuno ar gynlluniau gweithredu ar gyfer eitemau penodol, fel y bo’n briodol
 • Datblygu perthnasoedd lleol a bod yn bwynt cyswllt cyffredin ar gyfer materion anweithredol cyffredinol yr RNLI yn lleol
 • Annog a hwyluso arweinwyr yr holl dimau cefnogol i gydweithio’n anffurfiol ac yn rheolaidd
 • Sicrhau bod allbwn priodol o’r cyfarfodydd yn cael ei gyfleu trwy’r arweinwyr tîm i holl wirfoddolwyr a staff yr RNLI
 • Sicrhau bod arweinwyr yr holl dimau cefnogol yn ymwybodol o faterion polisi sy’n dod o Ganolfan Gymorth yr RNLI yn Poole
 • Cyfarfod yn rheolaidd â’r Rheolwr Achub Bywydau Ardal i drafod materion sy’n ymwneud â rheoli’r RNLI yn lleol 

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Diddordeb yn yr RNLI/gwybodaeth am yr RNLI
 • Y gallu i gadeirio cyfarfod yn effeithiol

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Cyflwynwch gais ar-lein, neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Gwirfoddoli’r RNLI ar 01202 663346 neu drwy anfon neges e-bost at volunteering@rnli.org.uk  

The RNLI’s Lifeboat Station in Beaumaris is looking for a volunteer to join the existing team in the role of Lifeboat Management Group Chair. 

Beaumaris Lifeboat Station celebrated a remarkable 100 years of lifesaving history on 23 September 2014. Its crews have been honoured with 12 awards for gallantry duri​​ng that time. 

The Lifeboat Crew are all volunteers, headed up by the Lifeboat Operations Manager and Deputy Launching Authorities and supported by a Shore Crew team. All boat and shore crew follow the RNLI’s national Competency Based Training Scheme and respond to pagers when there is a request to launch the lifeboats. The wider team includes volunteer fundraisers, shop volunteers and water safety volunteers. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by ensuring good communication, information sharing and joint cooperation between the RNLI, local team members and the local community, and by providing good local leadership. 

What you will be doing 

 • Providing local leadership to ensure that all functions of the local station are co-ordinated, information shared, and to develop a joint approach in representing the activities of the RNLI to the local community
 • Holding regular meetings with members of the Lifeboat Management Group to discuss all matters relating to the RNLI locally, ensuring that these meetings are minuted and agreeing plans of action for specific items as appropriate
 • Developing local relationships and become the common contact point for general non-operational RNLI matters locally
 • Encouraging and facilitate leaders of all the supporting teams to co-operate on an informal and regular basis
 • Ensuring that the appropriate output from the meetings is communicated via the team leaders to all RNLI volunteers and staff
 • Ensuring that leaders of all the supporting teams are aware of policy matters communicated from RNLI Support Centre, Poole
 • Meeting regularly with the Area Lifesaving Manager to discuss matters relating to the management of the RNLI locally 

Find out more about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Team player
 • Good communication skills
 • Interest in/knowledge of RNLI
 • Ability to chair a meeting effectively

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information contact the RNLI’s Volunteering Team on 01202 663346 or by email on volunteering@rnli.org.uk