Cydlynydd Hyfforddiant Bad Achub/Lifeboat Training Co-ordinator - Trearddur Bay

Cydlynydd Hyfforddiant Bad Achub/Lifeboat Training Co-ordinator - Trearddur Bay

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/LBS_RNLIflag.jpg
Volunteer location
Trearddur Bay, Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.2806549072265, -4.61976194381713
Time commitment
Variable with monthly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Lifeboat Operations Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
29-05-2022
Reference
V13933
Documents (please view all documents)

Mae Gorsaf Bad Achub yr RNLI ym Mae Trearddur yn chwilio am wirfoddolwr i ehangu ei gysylltiad â’r tîm presennol fel Cydlynydd Hyfforddiant Bad Achub. 

Mae dau fad achub y glannau Bae Trearddur – dosbarth B a dosbarth D – yn gwasanaethu 20 milltir o arfordir garw ac anfaddeugar, ond prydferth, Ynys Môn. Mae’r criwiau wedi cael pedair gwobr am ddewrder. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Bydd y rôl hon yn ein helpu i achub bywydau ar y môr trwy gydlynu, cynllunio a chofnodi pob agwedd ar hyfforddiant yn yr orsaf bad achub fel bod pob aelod o’r criw wedi’i baratoi’n ddigonol ar gyfer gwasanaeth a bod y safonau gofynnol yn cael eu bodloni. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Cynnal cofnodion hyfforddiant yr orsaf
 • Cydlynu hyfforddiant gyda Rheolwr Gweithrediadau’r Bad Achub, y Llywiwr/Llyw a’r Mecanydd
 • Cysylltu â’r Aseswr Ardal a’r Aseswr Rhanbarthol ynglŷn ag asesiadau
 • Cynnal cynllun hyfforddiant yr orsaf
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth gyda Rheolwr Gweithrediadau’r Bad Achub 

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr gorsaf bad achub 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau arwain
 • Gwybodaeth forwrol leol
 • Hyddysg mewn cyfrifiadura
 • Gwybodaeth am yr RNLI (dymunol)

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu 

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon ac yr hoffech gael gwybod mwy amdani, dewch i’r Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr y byddwn yn ei gynnal yng Ngorsaf Bad Achub Bae Trearddur ddydd Sul 8 Mai 2022 rhwng 10am-1pm.

The RNLI’s Lifeboat Station in Trearddur Bay is looking for a volunteer to expand their involvement with the existing team in the role of Lifeboat Training Co-ordinator. 

Trearddur Bay’s two inshore lifeboats – a B class and a D class - cover 20 miles of the rugged and unforgiving but picturesque coast of Anglesey. Crews have been presented with four awards for gallantry. 

The impact you will make 

This role will help us save lives at sea by co-ordinating, planning and recording all aspects of training at the lifeboat station so that all crew are adequately prepared for service and the required standards are met. 

What you will be doing 

 • Maintain station training records
 • Co-ordinate training with the Lifeboat Operations Manager, Coxswain/Helm and Mechanic
 • Contact Area Assessor and Divisional Assessor Trainer with regard to assessments
 • Maintain the station training plan
 • Carry out succession planning with the Lifeboat Operations Manager 

Find out more about becoming a lifeboat station volunteer 

What you need for this role 

 • Team player
 • Good communicator
 • Leadership skills
 • Local maritime knowledge
 • IT literate
 • Knowledge of the RNLI (desirable)

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

If you are interested in this role and want to find out more about it, then please come along to the Volunteer Recruitment Event we will be holding at Trearddur Bay Lifeboat Station on Sunday 8 May 2022 between 10am-1pm.