Cynghorydd Diogelwch Dwr / Water Safety Adviser - Barry

Cynghorydd Diogelwch Dwr / Water Safety Adviser - Barry

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/Water%20Safety%20LI44800RNLI%20Sea%20Safety%20vol.jpg
Volunteer location
Barry, Vale of Glamorgan
Latitude and longitude (Vol locations)
51.3931503295898, -3.26149702072143
Time commitment
Flexible with weekly requirements
Team
Lifesaving Operations
Responsible to
Water Safety Officer
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
09-04-2023
Reference
V14409
Documents (please view all documents)

Amdanom ni

Yr RNLI yw’r elusen sy’n achub bywydau ar y môr, ond mae’n gwneud mwy na lansio badau achub neu ddarparu achubwyr bywyd yn unig. 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ddarparu cyngor diogelwch dŵr yn y lleoliadau canlynol: 

 • Ynys Sili
 • Bae Whitmore

Nodwch yn eich cais pa leoliad / lleoliadau y byddai gennych ddiddordeb ynddynt. 

Mae Diogelwch Dŵr yn cyfrannu at weledigaeth yr RNLI o achub pawb, trwy ddatblygu Cynlluniau Achub Bywyd Cymunedol a gweithio gyda phartneriaid i helpu gwella diogelwch, er mwyn lleihau nifer y marwolaethau a digwyddiadau y gellid eu hatal o fewn amgylcheddau dyfrffyrdd arfordirol a mewndirol lleol. 

Mae’r Cynghorydd Diogelwch Dŵr yn rhan o dîm sy’n cyfrannu at y Cynlluniau Achub Bywyd Cymunedol lleol drwy fynd allan i’r gymuned a rhoi cyngor yr RNLI ar ddiogelwch dŵr. Mae rhan o’r rôl hon yn cynnwys amlygu risgiau lleol a gweithio gyda phartneriaid i ddarparu ymyriadau wedi’u targedu. 

Mae’r rôl hon ar gyfer rhywun sydd â sgiliau cyfathrebu a sgiliau pobl da, yn ogystal â rhywfaint o brofiad o siarad cyhoeddus, o bosibl, ond, os na, yr awydd i ennill sgiliau a/neu hyder yn y maes hwn. Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am brofiad yn y meysydd canlynol: 

Cyngor Diogelwch Wyneb yn Wyneb ar Leoliad:

Bod yn amlwg wrth arsylwi ar amodau a phatrymau defnydd mewn ardaloedd risg – traethau, dyfrffyrdd arfordirol neu fewndirol. Ymgysylltu’n uniongyrchol ag aelodau’r cyhoedd a’u cynghori er mwyn eu helpu i fwynhau’r amgylchedd dŵr yn ddiogel. Nid yw’r gweithgarwch hwn yn wasanaeth achub bywyd penodol ac mae ar wahân iddo. Nid oes unrhyw gyfrifoldebau ymateb nac achub. 

Os hoffech ymuno â thîm cyfeillgar, ymroddedig ac uchel ei gymhelliad ac rydych yn bodloni’r meini prawf uchod neu’n meddu ar rai o’r sgiliau sy’n ofynnol, hoffem glywed gennych. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael 

Cyfrannu at weledigaeth yr RNLI o achub pawb, trwy ddatblygu Cynlluniau Achub Bywyd Cymunedol i leihau nifer y marwolaethau a digwyddiadau y gellid eu hatal o fewn amgylcheddau dyfrffyrdd arfordirol a mewndirol lleol. 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

 • Rhoi cyngor yr RNLI ar ddiogelwch dŵr i aelodau’r cyhoedd
 • Cymryd camau gweithredol i chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo negeseuon diogelwch targedig yr RNLI
 • Cynnal perthynas dda â rhanddeiliaid a phartneriaid lleol
 • Mynychu cyfarfodydd diogelwch dŵr rheolaidd
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill, fel y bo’r angen

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr addysg diogelwch dŵr 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon 

 • Mae gwybodaeth/profiad o’r amgylchedd dyfrffyrdd arfordirol/mewndirol a gweithgarwch dŵr lleol yn ddymunol.
 • Profiad o gyflwyno/ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd.
 • Brwdfrydedd a diddordeb mawr mewn gwella diogelwch dŵr.

Yr hyn y byddwch yn ei gael 

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

 

About us

The RNLI is the charity that saves lives at sea, but it’s not limited to launching a lifeboat or providing lifeguards to save lives. 

We are looking for volunteers to provide water safety advice at the following locations:

 • Sully Island
 • Whitmore Bay

Please specify in your application which location(s) you’d be interested in. 

Water Safety contributes to the RNLI’s vision of saving every one, by developing Community Lifesaving Plans (CLPs) and working with Partners to help influence improved safety, to reduce the number of preventable deaths and incidents that occur within local coastal and inland waterway environments. 

The Water Safety Adviser is part of a team contributing towards the local Community Lifesaving Plans by going into the community and delivering RNLI water safety advice. Part of this role is to identify local risks and work with partners to deliver targeted interventions. 

This role for somebody who has good communication and people skills and possibly some experience of public speaking but if not, the desire to gain some skills and/or confidence in this area. At this point of time, we are looking for experience in the following: 

On Location Face to Face Safety Advice:

Provide a visible level of observation of conditions and usage patterns at areas of risk – beaches, coastline or inland waterway. Provide direct engagement and advice to members of the public to help them enjoy the water environment safely.  This activity stops short of a declared lifeguard service and is distinct from it. There are no response or rescue responsibilities. 

If you would like to join a friendly, dedicated, motivated team and you fit the criteria above or, have some of the required skills, we would like to hear from you. 

The impact you will make 

Contribute to the RNLI’s vision of saving everyone, by developing Community Lifesaving Plans (CLPs) to reduce the number of preventable deaths and incidents that occur within local coastal and inland waterway environment. 

What you will be doing 

 • Providing RNLI Water Safety advice to members of the public
 • Actively seeking opportunities to promote targeted RNLI safety messages
 • Maintaining good relationships with local stakeholders and partners
 • Attend regular Water Safety meetings
 • Be involved in other activities as required

Find out more about becoming a water safety education volunteer 

What you need for this role 

 • Knowledge/experience of coastal/inland waterway environment and local water based activity is desirable.
 • Experience in presenting/engaging with members of the public.
 • Passionate and keen interest in improving water safety.

What’s in it for you 

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Provide a visible level of observation of conditions and usage patterns at areas of risk – beaches, coastline or inland waterway. Provide direct engagement and advice to members of the public to help them enjoy the water environment safely.  This activity stops short of a declared lifeguard service and is distinct from it. There are no response or rescue responsibilities.

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save Every One.