Gwirfoddolwr Siop/Shop Volunteer- Moelfre

Gwirfoddolwr Siop/Shop Volunteer- Moelfre

Volunteer area
Wales and West
Volunteer role type images
https://volunteering.rnli.org/incl2016/images/Shop%20-%20LI47035R.N.L.I%20(1).jpg
Volunteer location
Moelfre, Anglesey
Latitude and longitude (Vol locations)
53.3546638488769, -4.23195695877075
Time commitment
Flexible with weekly requirements
Team
Engagement
Responsible to
Volunteer Shop Manager
Safeguarding level
2: Awareness and understanding of safeguarding policy required and online safeguarding training module required to be completed upon commencement of role.
Closing Date
26-12-2021
Reference
V12442
Documents (please view all documents)

Dechreuodd siopau’r RNLI fel stondinau cacennau syml, a gynhaliwyd gan wirfoddolwyr a’u cefnogwyr i godi arian i’r Badau Achub a’r gorsafoedd lleol. Dechreuodd y stondinau hyn werthu cynhyrchion i goffáu’r RNLI tua 1920, gan symud ymlaen yn gyflym i werthu swfenîrs a chardiau Nadolig. Agorodd y siop gyntaf a oedd yn rhan o orsaf go iawn ym 1990. 

Erbyn heddiw, rydym yn gweithredu 160 o siopau’r RNLI ac mae’r nifer yn cynyddu. Mae’r siopau wedi’u lleoli mewn ardaloedd mewndirol ac arfordirol ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Maen nhw’n denu bron 1 filiwn o ymwelwyr y flwyddyn ac yn gwerthu amrywiaeth ragorol o gynhyrchion unigryw am bris cystadleuol, yn amrywio o jam i ddillad, a chylchau allweddi i fadau model, a’r cyfan i godi arian hollbwysig ar gyfer ein haelodau criw a’n hachubwyr bywyd gwirfoddol.

I lawer o bobl, prynu rhywbeth yn un o siopau’r RNLI fydd y tro cyntaf iddynt ddod i gysylltiad â’n Helusen, ac fe allech chi, fel gwirfoddolwr siop, fod yr unigolyn sy’n eu hannog nhw i’n cefnogi ni nawr, ac yn y dyfodol.

Yr effaith y byddwch yn ei chael

Byddwch yn helpu i achub bywydau ar y môr trwy gynhyrchu arian hollbwysig, yn ogystal â hyrwyddo gwaith yr RNLI i gwsmeriaid a chodi ymwybyddiaeth o negeseuon diogelwch allweddol.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

 • Rhyngweithio â chwsmeriaid, darparu lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid a sicrhau bod y siop yn fan cyfeillgar a chroesawgar
 • Gweithredu’r til (gan gynnwys cyfrif arian ar ddiwedd y dydd) a’r peiriant cerdyn credyd
 • Rhoi gwybod i’r Rheolwr/Cydlynydd Siop Gwirfoddol am unrhyw faterion
 • Hyrwyddo’r RNLI a’i ethos Un Criw, a hybu ei enw da yn yr ardal leol

Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr siop

Yr hyn y bydd arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau cyfathrebu da a natur gyfeillgar
 • Y gallu i gyfrannu fel rhan o dîm
 • Hyder wrth drin arian
 • Yn gyfforddus yn gweithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid

Yr hyn y byddwch yn ei gael

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Shop volunteer - Volunteer Recruitment Advert 

The RNLI shops started life as simple cake stalls, run by volunteers and their supporters to raise money for the local Lifeboats and stations.  These stalls started selling commemorative RNLI products in around 1920 and quickly moved on to selling souvenirs and Christmas cards. The first shop to be run as part of an actual station opened in 1990. 

Today we operate 160 RNLI shops and this number is growing, based inland and on the coast across the UK and Ireland, attracting almost 1 million visitors every year selling an excellent range of unique and competitively priced products ranging from jam to clothing, and key rings to model boats, all to raise vital funds for our volunteer crew members and lifeguards.

For many people, buying something from an RNLI shop will be the first time that they come into contact with our Charity, and as a shop volunteer you could be the person that engages them to support us now, and in the future.

The impact you will make

You will help save lives at sea by generating vital funds as well as promoting the work of the RNLI to customers and raising awareness of key safety messages.

What you will be doing

 • Interacting with customers, providing a high level of customer service and ensuring that the shop is a friendly and welcoming place
 • Operating the till (including end of day cashing up) and credit card machine
 • Alerting the Volunteer Shop Manager/Co-ordinator to any issues
 • Championing the RNLI, it's One Crew ethos and building its reputation in the local area

Find out more about becoming a shop volunteer

What you need for this role

 • Enthusiasm
 • Good communication skills and personable manner
 • Ability to contribute as part of a team
 • Confident handling money
 • Comfortable working in a customer service environment

What’s in it for you

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed